ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพนิดา เฮียงราช
ผู้รับใบอนุญาต

นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ธนิสา เฮียงราช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน