ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางเบ็ญจา พุทธิสา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางสาวชุติกานต์ จันทร์มณี
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางวาสนา นวลสุวรรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น /0

นางสายรุ้ง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรติรัตน์ แขมคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพชรภรณ์ เภารัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวช่อผกา สีโคกกรวด
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาววันดี ทิสารัมย์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล1/3

นางสาวพนิตประภา เสกรัมย์
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นายสาโรจน์ ศิริคุณ
ครูพิเศษเทควันโด

นางวธัญญา ซิลเลฟสกี้
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล