ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางเบ็ญจา พุทธิสา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางวาสนา นวลสุวรรณ์
ครู

นางสายรุ้ง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางรติรัตน์ แขมคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวพชรภรณ์ เภารัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวกาญจนาภรณ์ ปักษา
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/4

นางสาววันดี ทิสารัมย์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาล1/3

นายสาโรจน์ ศิริคุณ
ครูพิเศษ

นางวธัญญา ซิลเลฟสกี้
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2