โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางเบ็ญจา พุทธิสา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย

นางสาวชุติกานต์ จันทร์มณี
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางวาสนา นวลสุวรรณ์
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสายรุ้ง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางรติรัตน์ แขมคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวพชรภรณ์ เภารัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาววันดี ทิสารัมย์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

นายสาโรจน์ ศิริคุณ
ครูพิเศษเทควันโด

นางพนิดา กลีบการะเกตุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์