ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวเบ็ญจพันธ์ กาญจนะ
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นายพิสาร โคตรภักดี
รองฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวภคมน ปาแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา โพธิ์ชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจุฑารัตน์ เวียงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอุไรพร คชศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรุณรุ่ง ศิริเนาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายเด่น พลเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญรัตน์ เฉียงกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายจีรศักดิ์ ย่านกลาง
ครูพิเศษดนตรี

นางสาวจีรภา โสมกุล
ครูบรรณารักษ์