ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวเบ็ญจพันธ์ กาญจนะ
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายพิสาร โคตรภักดี
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวภคมน ปาแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา โพธิ์ชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิสารญา ศรีเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุฑารัตน์ เวียงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุไรพร คชศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงสุรีย์ ธรรมอุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรุณรุ่ง ศิริเนาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายเด่น พลเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายณรงค์ศักดิ์ สมปาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธัญญรัตน์ เฉียงกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายจีรศักดิ์ ย่านกลาง
ครูพิเศษดนตรี

นางสาวจีรภา โสมกุล
ครูบรรณารักษ์

นางสาววนาลี ขาวสะอาด
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ