ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวเบ็ญจพันธ์ กาญจนะ
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวภคมน ปาแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤษณะ นกบิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางดำเนิน ตรีสุวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจุฑารัตน์ เวียงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเด่น พลเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญรัตน์ เฉียงกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอรุณรุ่ง ศิริเนาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจุรีรัตน์ ศรีศักดิ์นอก
ครูพิเศษศิลปะ