ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวเบ็ญจพันธ์ กาญจนะ
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายพิสาร โคตรภักดี
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นางสาวภคมน ปาแปง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิษา โพธิ์ชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจุฑารัตน์ เวียงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอุไรพร คชศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอรุณรุ่ง ศิริเนาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายเด่น พลเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญรัตน์ เฉียงกลาง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายจีรศักดิ์ ย่านกลาง
ครูพิเศษดนตรี

นางสาวจีรภา โสมกุล
ครูบรรณารักษ์