โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธรุการและการเงินประถม

นายสมชาติ ศรีมาตย์กุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรชนก มยุรส
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวอารีย์ กอซอ
เจ้าหน้าที่บัญชี