ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสมชาติ ศรีมาตย์กุล
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวพรชนก มยุรส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุนีย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชุติกานต์ จันทร์มณี
ครูพิเศษคอมพิเตอร์