ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธรุการและการเงินประถม

นายสมชาติ ศรีมาตย์กุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอารีย์ กอซอ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางพนิดา กลีบการะเกตุ
ธุรการ

นางสาวสุนีย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ