ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธรุการและการเงินประถม

นายสมชาติ ศรีมาตย์กุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพรชนก มยุรส
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวอารีย์ กอซอ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางพนิดา กลีบการะเกตุ
ธุรการ