ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประถม

นายอนุรักษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

นางพวงพยอม สงครามศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกุ้งนาง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายชำนาญ สิงห์ปัญญา
ครูพิเศษ พลศึกษา

นายชูเดช ปลดรัมย์
ครูพิเศษดนตรี

นางสาววิไลพร ดีด้วยชาติ
ครู