ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประถม

นางสาวศิริขวัญ ตั้งตระการพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปประถม

นางพวงพยอม สงครามศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางวิไลพร ดีด้วยชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางวันเพ็ญ จันทร์มณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปิวนานัท์ สุทธิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัญญาภัทร เพ่งพิศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกุ้งนาง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายชำนาญ สิงห์ปัญญา
ครูพิเศษ พลศึกษา

นายอนุรักษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

นายวัชรินทร์ เรืองศรีชาติ
ครูพิเศษ ศิลปะ