ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประถม

นายอนุรักษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์

นางวิไลพร ดีด้วยชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพวงพยอม สงครามศักดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิวนานัท์ สุทธิ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกุ้งนาง พรหมโสฬส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายชำนาญ สิงห์ปัญญา
ครูพิเศษ พลศึกษา

นายชูเดช ปลดรัมย์
ครูพิเศษดนตรี