ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสายฝน ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสาวภาณุมาศ สุขสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวไพรจิตร มะเสนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางณิศวรา พิมจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร
ครูพิเศษภาษาจีน