ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสายฝน ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสาวภาณุมาศ สุขสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวไพรจิตร มะเสนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร
ครูพิเศษภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเจียระพรรณ ชนะพันธ์
ครูพิเศษ

นางสาวชุติกานต์ จันทร์มณี
ครูพิเศษคอมพิเตอร์

นางสาวพรชนก มยุรส
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4