ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสายฝน ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสาวไพรจิตร มะเสนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางวันเพ็ญ จันทร์มณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภาณุมาศ สุขสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทร์จิรา ศิริโชติ
ครูพิเศษนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3