โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสายฝน ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลประถม

นางสาวภาณุมาศ สุขสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวไพรจิตร มะเสนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางณิศวรา พิมจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทิวาวรรณ แสงเดือน
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวแพรวพรรณ สัญมิตร
ครูพิเศษภาษาจีน