ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางนวลฉวี กลับผกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สนับสนุน

นางละออง นุชสาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางสาวสร้อยทอง เสาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางสาวมาลี จิตรดอน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางธภาภัค ปะโมทะโก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางเอี้ยง เทพทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางสาวปวีณา ป้อมกระโทก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นางสาววราพร กรึ่มกระโทก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ

นายเสถียร ธรรมราช
นักการ/ภารโรง

นายธนัช ปะโมทะโก
นักการภารโรง

นายบุญเพิก จิตดอน
นักการภารโรง