ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปปฐมวัย

นางสุลี เสาวพันธ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปปฐมวัย

นางสาวกฤษณะ นกบิน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสำเรียง ครองกระโทก
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาววณัฐชญา จันทร์ดอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสิริลักษณ์ ทิพย์อักษร
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางเสาวดี มีพวงผล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวญนันทพร บุญสงค์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3