ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการและการเงินปฐมวัย

นายธนุส เฮียงราช
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวลัดดา สมฤทธิ์
ธุรการ-การเงิน

นางสาววิลัยวรรณ ราชมาจักร
พัสดุ-ครุภัณฑ์