โรงเรียนกมลลักษณ์
625/1-3 ถนนประจันตเขต   ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624611
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายธุรการและการเงินปฐมวัย

นายธนุส เฮียงราช
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวลัดดา สมฤทธิ์
ธุรการ-การเงิน

นางสาววิลัยวรรณ ราชมาจักร
พัสดุ-ครุภัณฑ์