ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณปฐมวัย

นายธนุส เฮียงราช
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ

นางสาวลัดดา สมฤทธิ์
ธุรการ-การเงิน

นางสาววิลัยวรรณ ราชมาจักร
พัสดุ-ครุภัณฑ์

นางสาวสุภาพร งามทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอารีย์ กอซอ
เจ้าหน้าที่บัญชี