ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย

นางสาวเมตตา กลิ่นอุบล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย

นางสาวจิรัชญา เหมือนพร้อม
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่

นางสาวนฤมล วงศ์โปธา
พี่เลี้ยงชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวศรัณย์ภัทร กลิ่นหวล
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสาวณัฎฐา ทันตะคุ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางอุไรวรรณ ดีทั่ว
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวพิชญาภา ชีพสูงเนิน
พี่เลี้ยงชั้นเนอสเซอรี่