ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย

นางสาวเมตตา กลิ่นอุบล
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลปฐมวัย

นางสาวจิรัชญา เหมือนพร้อม
ครูประจำชั้นเนอสเซอรี่

นางสาวศรัณย์ภัทร กลิ่นหวล
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางอุไรวรรณ ดีทั่ว
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2