ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูต่างชาติ

Mr.Mohammed Lamiun
bachelor degree in education

Ms. Julie Ora
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Dan Ellery Sitchon
bachelor degree in education

Miss Yang Yuan
ครูสอนภาษาจีน

Miss Rosemary Catherine Whit
ครูภาษาอังกฤษ

Miss Yan Tian Tian
ครูพิเศษภาษาจีน