ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูต่างชาติ

Mr.Mohammed Lamiun
bachelor degree in education

Ms. Julie Ora
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Dan Ellery Sitchon
bachelor degree in education

Mir James Smith

Fuentespina yvette