ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูต่างชาติ

Mr.Mohammed Lamiun
bachelor degree in education

Ms. Julie Ora
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Dan Ellery Sitchon
bachelor degree in education

Miss.Noeme Jabonillo

Mir.Michacl Hartsell

Mir James Smith

Miss Qin Zhenging

Miss Ren Qiuyu

Fuentespina yvette

Florabel B Ochada