ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูต่างชาติ

Mr.Mohammed Lamiun
bachelor degree in education

Ms. Julie Ora
ครูภาษาอังกฤษ

Mr.Dan Ellery Sitchon
bachelor degree in education

Miss.Noeme Jabonillo

Mir.Michacl Hartsell

Mir James Smith

Jeffrox E Valenzuela

Miss Qin Zhenging

Miss Ren Qiuyu

Fuentespina yvette

Florabel B Ochada